PVC

PVC är ett helt underhållsfritt material som tål de extrema förhållanden som råder i vårt klimat med kyla, värme, blåst, regn, is och snö. Det är ett material som är helt UV-beständigt och som aldrig förändras eller missfärgas över åren och är lätt att rengöra från damm och smutspartiklar.

Det har dessutom en otrolig värmeisolerande förmåga som du kan läsa mer om här nedan.

Funktion och profil

Våra standardfönster är av typen Kip-Dreh, det vill säga att de har två funktioner i samma fönster.

Inåtslående sidohängning

För enkel putsning av utsidan

Utåtslående topphängning

För enkel vädring utan att plocka undan blommor eller annat från fönsterbrädet.

Andra funktioner kan erhållas efter önskemål.

Flerkammarprofil

Karm och båge är tillverkade av styva flerkammare profiler. Dessa kammare håller luften i profilerna stilla i flera olika lager och ger ett mycket bra värmevärde i konstruktionen. Detta medför eliminerade kallras från karm och båge samt en konstant inomhustemperatur och sänkta värmekostnader.

Stålförstärkta profiler

Både karm och båge är inuti förstärkta med galvaniserade stålprofiler, vilket ökar konstruktionens stabilitet och inbrottssäkerheten.

Glas, beslag och lister

Vi använder oss av högkvalitativa glaskassetter som ger mycket bra värmevärden. Som standard i våra fönster sitter en energiglaskassett med en argongasfyllning mellan tre 4mm rutor.

Det osynliga metalloxid skiktet på rutans insida reducerar effektivt värmeförlusterna på vintern och skyddar mot solens instrålning på sommaren. Våra standardglas har ett U-värde (värmevärde) på låga 0,7W/m2.

Givetvis kan vi använda andra glaskassetter om Ni har speciella önskemål på extremt låga U-värden, extra ljudreduktion, ökad inbrotts säkerhet eller att ni helt enkelt inte är i behov av så extremt låga u-värden utan väljer t ex 2-glas till en lite billigare kostnad.

Beslag

Handtag ingår alltid till våra fönster och kan erhållas i en rad olika färger.

Tätningslister

Dubbla tätningslister sitter monterade som standard och borgar för ett helt dragfritt fönster.

Ljud

Det är stor skillnad i ljudreduktion mellan ett traditionellt kopplat träfönster och ett nytt PVC-fönster med glaskassett. Vårt standardfönster har ett ljudreduktionsvärde på -34dB.

Miljö

Alla fönster som tillverkas påverkar också miljön. Inget enskilt konstruktionsmaterial, som används i fönster, är ur miljösynpunkt överlägset i alla delar. PVC-fönster är ekologiskt konkurrenskraftiga och under sin livstid har de inte större miljöpåverkan än ett träfönster eller fönster av aluminiumklätt trä.

PVC-fönster i kretsloppet

Om man på grund av rivning eller ombyggnad måste göra sig av med ett PVC-fönster finns där flera alternativ.

Återanvändning

Att använda fönstret igen är givetvis det bästa alternativet. Ett PVC-fönster behöver normalt sett bara rengöras för att kunna användas igen.

Materialåtervinning

Fönsterprofilerna mals ner och används för extrudering av nya fönsterprofiler. Profilerna kan återvinnas i flera cykler utan att materialet förlorar sina fysikaliska egenskaper.

Energiåtervinning

Den lagrade energin kan tas tillvara genom förbränning. De flesta moderna sopförbränningsstationer har teknik för att ta hand om profilerna från ett PVC-fönster.

Inbrott, brand och dränering

Inbrott

Kip-Dreh konstruktionen i kombination med stålförstärkta profiler borgar för en hög inbrottssäkerhet. Detta i kombination med brytklackar på fönstrets samtliga sidor (standard) ger ett fönster som omöjligt kan brytas upp utifrån utan att krossa rutorna. Fönstren är även intrångssäkrade i vädringsläget.

Brand

PVC-fönster har inte sämre brandbeteende och innebär inte större brandrisk än ett träfönster. Det är slutsatsen från ett fullskaleprov vid LTH. Antändningstemperaturen för PVC-fönster är 390 ºC och för furu 240 ºC, dessutom självslocknar PVC-fönstret så fort värmekällan avlägsnas.

Dränering

Karm och bågprofilerna är dränerade och leder ut eventuell fukt ur konstruktionen ut på fönsterblecket. Dessutom leds vattnet ut om fönstret står i vädringsläge när det regnar.

Meny